Energia elektryczna

Zarządzanie energią polega na identyfikacji obszarów o wysokiej energochłonności i wprowadzeniu w nich działań ukierunkowanych na redukcję zużycia energii, celem zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Obecnie wielu naszych Klientów zwraca uwagę na energooszczędną gospodarkę, ponieważ energia zużyta do produkcji danego elementu jest ważnym składnikiem cenotwórczym – a cena wyrobu i jego wysoka jakość, w oczywisty sposób, wpływają na pozyskanie zamówień.

JAK OBNIŻAMY KOSZTY? PŁAĆ, ALE I ZARABIAJ!

Wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku

Najlepsze warunki zakupu i dostawy energii elektrycznej nie oznaczają najniższej ceny za jednostkę energii, ani najniższej ceny za usługę dystrybucji energii. Najlepsza oferta to taka, która uwzględnia wszystkie parametry jakie występują w procesie zakupu i dostawy energii.

Proces, który zapewni naszym klientom najkorzystniejsze warunki opiera się na:

 • Nieprzerwanej analizie sytuacji na rynku sprzedaży energii elektrycznej,
 • Analizie oferty wszystkich liczących się na rynku sprzedawców energii,
 • Badaniu zmian notowań na Towarowej Giełdzie Energii Elektrycznej (TGE),
 • Analizie aktualnej umowy sprzedaży energii elektrycznej pod kątem parametrów mających wpływ na oszczędność, komfort i bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Profesjonalnemu przygotowaniu zapytań ofertowych,
 • Tworzeniu grup zakupowych,
 • Optymalnej parametryzacji umowy dystrybucyjnej i zakupu energii.

Wspieramy zakup energii elektrycznej

Uczestniczymy w procesie zakupu energii elektrycznej, śledzimy na bieżąco Towarową Giełdę Energii Elektrycznej (TGE), oferujemy energię największych koncesjonowanych sprzedawców. By dysponować najbardziej aktualną ofertą jesteśmy w kontakcie on-line ze sprzedawcami.

 • Oferty na zakup energii elektrycznej przygotowywane są dla naszych Klientów w oparciu o ich profil godzinowo – dobowy (wygenerowany z systemu informatycznego FReeEN) – gwarantuje to najniższą cenę obowiązującą w danym okresie ofertowym. Oferty otrzymujemy w krótkich interwałach czasowych a czas związania z ofertą jest dopasowany możliwości uzyskania najniższej ceny.
 • Wiemy kogo, kiedy i jak pytać o energię elektryczną – krótki czas ważności ofert zgodnie z zasadą: ”najlepsza oferta – szybka decyzja”.

Wdrożenie nowoczesnego systemu IT

Wyposażymy użytkownika w narzędzie, które skutecznie pozwoli kontrolować koszty generowane w obszarze pozyskiwania i wydatkowania energii, wody, gazu i ciepła. Najistotniejsze funkcje systemu to:

 • zarządzanie, kontrola i rejestracja parametrów dostarczanej i zużywanej energii,
 • obniżenie kosztów energii elektrycznej poprzez zdalny dostęp i automatyczne sterowanie wybranymi obwodami,
 • tworzenie dokładnych profili zużycia dzięki, którym Odbiorca uzyskuje lepsze ceny,
 • badanie zasadności doboru istniejącej taryfy rozliczeniowej,
 • unikanie kar za przekroczenia parametrów dystrybucyjnych dzięki wcześniejszemu alarmowaniu (poprzez sms/e-mail) o zbliżającym się przekroczeniu,
 • prognozowanie / grafikowanie zużycia energii (staniemy się Partnerem dla energetyki – a nie tylko Klientem),
 • poznanie udziału kosztów zużycia energii elektrycznej w poszczególnych procesach produkcyjnych – wytwarzanie produktu (alokacja kosztów),
 • Wsparcie działań w celu uzyskania tzw. białych certyfikatów. Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza system tzw. białych certyfikatów stanowiących dowód działań polegających na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej) oraz stanowiących źródło dodatkowych korzyści finansowych.

Dostosujemy układy pomiarowo – rozliczeniowe

Zasada TPA (ang. „Third Party Access”) w praktyce dla Odbiorcy oznacza możliwość kupna energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy. Mieć możliwość to jedno, zrealizować to drugie. By zmienić sprzedawcę Odbiorcy z taryfy B x.x. muszą dostosować układy pomiarowo – rozliczeniowe. Dla naszych klientów realizujemy:

 • przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowe i układy transmisji transmisji danych – zgodnie z wymaganiami TPA, które narzuca lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).Działanie to ma na celu „uwolnienie” Odbiorcy od lokalnego sprzedawcy energii elektrycznej – tak aby w przyszłości wybierać tego sprzedawcę, który zaoferuje najtańszą energię elektryczną w danym momencie na rynku,
 • budowy układów automatycznej kompensacji mocy biernej gwarantujących całkowite wyeliminowanie zbędnych opłat za przekraczanie tzw. współczynnika tgφ.
Buy now